آرشيو خبر صفحه استان ها داخلی
امتیاز مثبت 
۰
 
Share/Save/Bookmark
رعد و برق و تگرگ در ۶ استان
دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰
آخرین هشدار سازمان هواشناسی کشور حاکی از بارش های شدید کوتاه مدت، رعد و برق و تگرگ در استان های سمنان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان است.
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:سازمان هواشناسی کشور عصر یکشنبه در ˈاخطاریه شماره ۶ˈ خود گفت: ﺑﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، رﻋﺪ وﺑﺮق و ﺗﮕﺮگ در اﺳﺘﺎﻧ ﻬﺎی زﯾﺮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد:

ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ ۱۴ /۰۲/۹۳: داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن و ﺟﻨﻮب ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳــﺎن ﺷــﻤﺎﻟﯽ، ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی وﺷﻤﺎل ﮐﺮﻣﺎن

دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵/۰۲ /۹۳: اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی.

بر اساس این گزارش، ﺳﯿﻼﺑﯽ ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﯿﻞ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
الف/
کد: 215276